Iga unistus

võib olla investeering
Vastav lähenemine tagab kõige paremini kohaliku potentsiaali kasu-tamise ning tegevustest tekkiva lisaväärtuse jäämise piirkonda Strateegia kokkuvõte

Strateegia kokkuvõte

Vaata ka: PAK meetmed
Strateegia kogupikkuses eraldi failina:

Strateegia koostamine tugineb eelnevale strateegia rakendamise vahearuandele, millega saab tutvuda SIINpdf PAK strateegia (.pdf 1,3Mb), pdf Vaheanalüüs (.pdf 1,3Mb).

 

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia 2008-2013 määrab ära ühised arengueesmärgid Peipsi põhjarannikul asuva 7 valla (Alajõe, Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna) in-tegreeritud arenguks, säilitades, hoides ja säästlikult kasutades piirkonna loodus- ning kultuuri- pärandit ning väärtustades elukeskkonda.

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda on kolme sektorit (kohalikud omavalitsused, mittetulundus- ja erasektor) ühendav ja aktiivselt kaasav organisatsioon, mille eesmärgiks on ühiselt edendada piirkonna arengut. 2011 aasta alguses on organisatsioonil 37 liiget, keda iseloomustab aktiivsus, kogemused projektitöös ning tahe piirkonna heaks tegutseda.

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkonna kogupindala on 1762 km2. Tegevuspiirkonna elanike arv on 2011. aasta alguse seisuga 7010. Territooriumilt moodustab tegevuspiirkond 52% Ida-Viru maakonna pindalast, kuid vaid 4% elanikkonnast.

Piirkonda iseloomustab pidev elanike arvu kahanemine ning kõrge ülalpeetavate osakaal elanik-konnast. Elanike arvu kahanemine on suuresti toimunud tänu noorte inimeste väljarändele, mil-le peatamiseks peab piirkond muutuma noortele atraktiivseks elu- ja töökeskkonnaks. Selle ni-mel tuleb pingutada just nüüd, kui piirkonna demograafiline tööturusurve indeks, mis näitab eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14- aastaste) ja sealt vanuse tõttu välja lan-gevate inimeste (55-64-aastaste) suhet, on antud piirkonnas positiivne, kui võrrelda teiste Eesti piirkondadega. Piirkonna kogukonnad (97 küla) on võrdlemisi passiivsed, tuues põhjuseks külade hääbumise ning noorte väljarände. Samas on kogukonna erinevad vanusegrupid valmis aktiiv-semalt tegutsema, kui toetada ja väärtustada nende elukeskkonda.

Elukeskkonna ja piirkonna ressursside otstarbekat kasutamist saab oluliselt parandada järgneva-te põhiprobleemide ja vajadustega tegeledes:

 Kogukondlikud probleemid ja vajadused eeldavad kogukonna aktiivsuse tõstmisega seonduvaid tegevusi. Vaja on tõsta kogukondade enesehinnangut, inimeste teadlikkust tegevuste ja finantsvahendite võimaluste kohta ning toetada kogukondade väiksemaid ning suuremaid üritusi. Sealjuures on vajalik toetada kohaliku arenguga tegelevate mit-tetulunduslike organisatsioonide algatusi, et võimendada kohalikku arengut ning tekita-da struktuurid kogukondliku aktiivsuse hoidmiseks.

 Noorte probleemid väljenduvad peamiselt passiivsuses, huvialaringide vähesuses, piir-konna maines ja vaba aja veetmise võimaluste piiratuses. Tegevused, mis mitmekesis-taks noorte vaba aja ja huvitegevuste võimalusi ning nende kutseoskusi ja töötamise võimalusi, annaks panuse nii noorte aktiivsuse suurenemisele, ettevõtlikkuse kasvule kui ka nende kodukandi tunde tugevdamisele. See omakorda aitaks kaasa noorte väljarände vähenemisele või tagasitulekule kodukohta.

 Piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete arengut takistavateks üldisteks teguriteks, mil-lega on vaja koheselt tegeleda, on kvaliteetse tööjõu puudus ja arenduseks vajalike fi-nantside puudumine.

 Piirkonna ettevõtete probleemideks lisaks kvaliteetse tööjõu puudumisele on ka kaas-aegsete vahendite vähesus, mis võimaldaks suurendada tootmismahtusid ja pakkuda paremaid teenuseid ning tulla turule uuenduslike toodete ja teenustega. Toetused ettevõtete uuenduslikesse äriideedesse, kasumlikkuse suurendamisse ja konkurentsivõime tõstmisse parandaks nii piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda kui ka üldist mainet.

 Piirkonna arenduses jääb väheseks organisatsioonide omavaheline koostöö. Koostöö ja võrgustike arendamine võimaldab vältida ressursside ebaefektiivset kasutust ja tekitaks olulist lisandväärtust ühtsele Peipsi-Alutaguse piirkonnale.

Eelmainitud probleemide lahendamiseks ja piirkonna elukeskkonna oluliseks parandamiseks näeb Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia ette kolm prioriteetset tegevusvaldkonda:

 Kogukondade aktiveerimine ja elukeskkonna parandamine;

 Ettevõtluse aktiveerimine, toetamine ja konkurentsivõime tõstmine;

 Peipsi-Alutaguse piirkonnasisese ja - välise koostöö arendamine.

Antud strateegia raames on kõigi tegevuste ja toetuste algatajaks, läbiviijaks ning otseseks kasu-saajaks kohalik elanikkond. Vastav lähenemine tagab kõige paremini kohaliku potentsiaali kasu-tamise ning tegevustest tekkiva lisaväärtuse jäämise piirkonda.

Mai 2024
ETKNRLP
  12345
67 89101112
1314 1516171819
20212223242526
27282930 31  
Strateegia kokkuvõte
Strateegia kokkuvõte
Strateegia kokkuvõte
Strateegia kokkuvõte
Strateegia kokkuvõte

Kohalik tegevusrühm
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda - PAK on Leader-tüüpi kohalik tegevusrühm, mis pakub kaasabi elukeskkonna kaasajastamisel ja parandamisel.

Strateegia
Elukeskkonna parandamine sotsiaalse ja toetava infrastruktuuriga. Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning efektiivsem kasutamine.

Projektitoetused
Loe lähemalt projektitaotluste vastuvõtuaegade ja projektitaotluse tingimuste kohta toetuste sektsioonis. Vaata uute voorude teated uudiste all.

Kontaktandmed
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda,
Tartu mnt 49, Iisaku 41101,
tel +372 56208461, +372 55559403, Saada e-mail

 

 Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 

Veebidisain aara.ee

Strateegia kokkuvõte

Strateegia kokkuvõte

Vaata ka: PAK meetmed Strateegia kogupikkuses eraldi failina: Strateegia koostamine tugineb eelnevale strateegia rakendamise vahearuandele, millega saab tutvuda SIIN PAK strateegia ( pdf 1,3Mb) , Vaheanalüüs (

Strateegia kokkuvõte

www.pakmty.ee © 2021 Peipsi-Alutaguse Koostöökoda »